logo
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གྱི་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དོན་ཟབ་མོའི་གཏེར་གྱི་ཁ་འབྱེད་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
----- མཁན་ཆེན་ངག་ཆོས། -----