logo
རིན་ཆེན་སྒང་གི་སྒྲུབ་པ་མོའི་སྡེར་ཚོགས་འདུ་འཚོག་བྱུང་རེས་བཞིན་ལྟུང་བཤགས་དང་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་དགེ་རྒྱུན་དང་ལོ་བྱུང་ངོ་ཅོག་ཏུ་མ་ཎི་དུང་རེ་རྣམས་ཆག་མེད་དུ་བཙུགས་པའི་ཐོ།
----- འཇམ་མགོན་ཨ་མེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། -----